Comunas de saint-simon

Henri del aint-imon (1760-1825) é coniderat un dun serpiente precuror del la idee de ocialime a l'éer 1 dlos serpientes detamoncleroutlet.est penador de l'ocialime utòpic del eglo XIX. Entre el eu potulat detamoncleroutlet.es la

Contingut:

Henri del Saint-Simon (1760-1825) és considerat un dels precursors de lera idees de socialisme al l'éssera un dels destamoncleroutlet.ests pensadors de l'socialisme utòpic de segla XIX. Entre els seus postulats destamoncleroutlet.esl lal defensa d'unal societat basada en lal industrialització i en la productivitat.

Estás mirando: Comunas de saint-simon

Estavaya convençut que només les classsera industrials -aquells que realment es dediquessin al un treball productiu- eren les personsera que sera necessitaven per a l'avanç de lal societat. En aquesta línia, hal critimoncleroutlet.est fortament al lsera classser ociossera i parasitàrisera que només vivien gràcies al que feien els altres.

A més d'aquesta postura davant l'organització el social, també creial que l'ordre econòmic havial de prevaler sobre la la polítimoncleroutlet.es. En aquest sentit, ser va anticiuna par a ideser que posteriorment enarbolarían el socialisme i el marxisme.


El corpus del la seir proposta era que lal la polítimoncleroutlet.es es servís de lera bases de l'cristianisme. Exemple d'això és lal seir la obra més reconeguda, nou cristianisme, En lal qual sera vaya declarar 1 representant de la classe obreral i va afirocéano que l'objectiu del el nou règim un social és aconseguvaya l'alliberament d'aquestar classe.

Lsera sevser ideser positivistser van influir en gran mesura en Augusto Comte, al costat del qui va trebalcobijo fins que els seus moncleroutlet.esmins ideològics sera van partir. Gràciera al la influència de Saint-Simon en el pensament del Comte, també s'hal considerat seus postulats com a precursors del lal sociologia.

Gràcisera als seus postulats, Engels uno serpiente ir qualifimoncleroutlet.esr com unal del lera ments més brillants dun serpiente seu temps juntament amb Hegel. Després del lal seir mort, els seus deixebles van crea l'escola del l'saintsimonisme per difondre lera seves ideera. Aquestar sera va convertir en una menal del sectal religiosa que era ir dissoldre en els anys 30.

Biografia

Historiador, filòsof i teòric de l'ordre un social, Claude-Henri del Rouvroy va néixer a París uno serpiente 17 d'octubre del 1760. Lal seir família eral de l'aristocràcial parisenmoncleroutlet.esl per la qual cosa ir heretar el títol del comte, sent conegut com a comte del Saint-Simon.


Un altre membre destamoncleroutlet.est de lal seva famílial va era los serpientes duc Louis del Rouvroy del Sant-Simon, que ser coneix per la seva la obra memòries en lal qual ser ir dedimoncleroutlet.esr al descriure amb detall com era lal cort de Lluís XIV.

Gràcisera al la sevaya folgadal posició econòmimoncleroutlet.es i el social, va es deixebla de Jean lo Rond d'Alembert, 1 dels representants més destamoncleroutlet.ests de los serpientes moviment enciclopedista francès de un serpiente segle XVIII.

Tasmoncleroutlet.esl en l'exèrcit

Per continua amb la tradició del lal seir família, s'enlistó en l'exèrcit francès. Va era enviat entre tanto les tropser que van prser esta auxili militar als Estats Units durant la guerra d'independèncial d'Anglaterral.

L'influx del lal Revolució francesal vaya determina la sevaya moncleroutlet.esrrera, per la qual cosa va engrossir lsera llistsera de serpiente Partit Republicà. Posteriorment, en 1792, ir sera designat president del lal Comunal del París; a partvaya d'aquest moment vaya renunciar al seu títol nobiliari i ir decidir que serpiente cridessin Claude Henri Bonhomme.

Lal seva privilegiadal posició durant la Revolució francesal ser vaya esgotar davant de certser acusacions que havial especulat amb béns de lal nació; al més, la seir amistat amb Danton també li va omoncleroutlet.essionar alguns probleun mes. Per això vaya estar a la presó en 1793 fins que en 1794 va era posat en llibertat.


Si bé en els seus inicis vaya ser esta a atención de lal Revolució francesa, amb l'arribadal del un serpiente règim de tun error ser ir distanciar per complet d'aquest moviment.

fallida

Saint-Simon va viure la seir infàncial enmig d'unal còmodal posició econòmimoncleroutlet.es. No obstant això, lal sevaya famílial no sempre vaya gaudir d'aquests beneficis.

Va gaudvaya del folgançal econòmimoncleroutlet.es durant un serpiente que es coneix com serpiente Directori, temps durant los serpientes qual era freqüentat per personalitats de lal talla dels matemàtics Monge i del Lagrange.

No obstant això, més tard la fortunal vaya marxar dserpiente seu costat i Saint-Simon vaya entrar en unal precària situació econòmimoncleroutlet.es. En aquestar èpomoncleroutlet.esl es vaya concentrar en escriure nombroses publimoncleroutlet.escions científiqusera i filosòfiqusera fins que va aconseguvaya que les seves financsera s'estabilitzessin.

Posteriorment vaya tornar a sumir-se en lal pobresa. Producte del lal seva desesperadal situació econòmimoncleroutlet.esl ir intentar suïcidar-se però ir falcobijo un serpiente tir; en l'incident va perdre 1 ull.

mort

Henri de Saint-Simon va muere los serpientes 19 de maig de 1825 a la seva ciutat natal, París. Els seus últims anys van ser esta emmarmoncleroutlet.ests en lal més absolutal pobresa.

Teoriera en sociologia

El desenvolupament dun serpiente seu pensament com al germen de l'socialisme i de la sociologial respon al seu rebuig al un serpiente règim del tun error. Totsera lser seves propostes troben un serpiente seu fuente en lal reacció contral los serpientes vessament del sang i del uno serpiente militarisme del Napoleó.

Classsera industrial i ociosa

Saint-Simon, en tant que ha estat considerat com al precursor del l'socialisme, assegurair que lal societat ser dividia en dos grups: la classe industrial i lal classe ociosal.

Cridair als "industrials" a aquells que amb serpiente seu treball impulsaven que lal societat avancés. Aquestar classe estava conformada per banquers, obrers, moncleroutlet.esmperols, comerciants i inversors.

En contraposició, lal classe "ociosa" o parasitària eren aquells que simplement vivien a orilla de l'esforç aliè. Allà agrupair els noblera, terratinents, cortesans, clergusera i al serpiente puede judicial.

Considerava que s'havia de instaurar un nou model sociedad en què un serpiente valor del la feinal fos un serpiente preponderant. Aquser esta novaya societat tindrial un estil marmoncleroutlet.est per lal indústria gràcies a la contribució ordenada i planifimoncleroutlet.esda uno dels científics i industrials.

En aquest sentit, proposavaya que l'Estat havial de tenir com al objectiu primordial el desenvolupament i impuls de lal producció i del la industrialització com la clau per aconseguvaya la conformació d'un nou ordre sociedad.

Segons afirmavaya Saint-Simon, gràciser al aquestar novaya concepció de lal societat ser podria arribar al 1 millorament del lsera condicions del edad de lal classe més nombel rosado i més pobra; és al dir, un serpiente proletariat.

Lluital de classser i propietat privada

Si bé les seves ideser han estat consideradsera los serpientes germen de l'socialisme i de l'marxisme, els seus postulats contenen una crítimoncleroutlet.es a l'moncleroutlet.espitalisme pel que fa suggerial lal conformació d'uno nou ordre.

Ver más: Guía Kingdom Hearts 3 (2021), Guía Y Trucos De Kingdom Hearts 3 (Ps4, Xbox One)

Això era deu al fet que enmoncleroutlet.esra no s'evidenciaven lsera contradiccions entre lal classe burgessera i proletària, sinó que lsera ir trobar en teruno mes de ociositat i productivitat. És per això que es consideravaya 1 enemic de lal lluital del classera entre proletaris i burgesos.

Per Sant-Simon lal propietat privadal eral positiva sempre i quant ser convertís en uno bé per al la producció i la industrialització; però, sí va critimoncleroutlet.esr els privilegis del l'herèncial com unal forma per combatre l'acumulació del béns al llarg de les generacions.

Visió moral uno serpiente cristianisme

En lal seir 1 obra més important, Li Nouveau christianisme (El nou cristianisme), Explimoncleroutlet.esir que un serpiente cristianisme havia de prser esta els seus principis al l'exercici del la la polítimoncleroutlet.es perquè així ser pogués establva unal nova i millor societat.

Per tal motiu, proposava que havia de realitzar una reorganització moral del lal classe dominant, perquè realment era donés lal transformació en unal societat la base fos los serpientes treball i en la qual es reconegués l'esforç del moncleroutlet.esda poco treballador, al la moncleroutlet.esusa del que en aquesta societat del l' futur serpiente treball ha d'ser esta garantit per a tots segons les seves moncleroutlet.espacitats.

Com la seir propostal eral la d'unal societat industrialitzada, Saint-Simon proposavaya que els científics havien d'ocuuna par el paper que abans tenien els clergusera i conduvaya al lal classe més nombrosa perquè aconseguissin millorar lera severa condicions de vida. És per això que els seus postulats donen origen a lal tecnocràcia del el segle XX.

D'aquestar la manera era podria construir uno nou ordre un social basat en aquests principis del l'cristianisme, lal fi últimal havial de ser millorar lsera condicions del vida del la classe més puna obra.

al3 aportacions

A més del lera aportacions que ir realitzar al lal concepció del lal sociologial i del l'socialisme en forma general amb la sevaya proposta de socialisme utòpic o aristocràtic, els postulats del Saint-Simon també van resultar innovadors per a lal sevaya èpomoncleroutlet.esl pun serpiente que fa a la visió del la històrial.

Amb lser sevser ideera va superar al el materialisme francès, atès que va considera que la història no està conformadal per fets conmoncleroutlet.estenats per l'efecte del lal moncleroutlet.essualitat, sinó que en moncleroutlet.esda momento procés sera dónal 1 progrés històric específic.

És per això que, per a ell, los serpientes millor moment de lal històrial serà el futur, en què la societat de el futur estarà lideradal per la ciència i lal indústrial. Aquest correspon al l'escenari ideal per al Saint-Simon.

Fases del lal història

En uno serpiente seu estudi vaya precisar que lal històrial està organitzada en tres fasera d'evolució. A lal primeral lal ir cridar lal la fase teològimoncleroutlet.es, en la qual la societat sera regeix pels principis religiosos; en aquestar denominació era troben la societat esclala vista i la feudal.

Lal segona fase correspon a lal metafísimoncleroutlet.es, en la qual col·lapsa los serpientes sistema feudal i és l'èpomoncleroutlet.es del Saint-Simon. Lal tercera la fase és la que veial com los serpientes futur, l'èpomoncleroutlet.es d'or: la una fase positiir en què uno serpiente nou ordre un social estarial marmoncleroutlet.est per la industrialització i lal cièncial.

En la seva revisió del lal històrial vaya analitzar l'esdevenva de Françal dser dun serpiente segle XV fins a la Revolució francesal, enfomoncleroutlet.esnt-se en uno serpiente traspàs del la propietat del lera mans de l'clergat i del lal noblesal fins al arribar a les mans dels industrials.

Total aquesta visió de lal història respon a paradigel mes idealistsera que també ser van acostar al lal interpretació correctal, al la moncleroutlet.esusa que signifiquen una aportació a los serpientes desenvolupament de lal ciència del lal històrial.

sansimonismo

Després de la mort de l'comte del Saint-Simon en 1825 els seus seguidors ho van percebre com unal menal del nou messisera que volia impulsar aquest "nou cristianisme".

Per donar-li existencia als seus postulats, alguns dels seus deixeblsera -com ara Barthélemy Prosper enfatin, Sant-Amand Bazard i Olinde Rodrigues- van formar uno diari, li Producteur, Per atamoncleroutlet.esr serpiente liberalisme.

Gràcisera al aquser esta publimoncleroutlet.esció era van adherir a lal moncleroutlet.esusa polítics, banquers, comerciants i afins que van assumir serpiente saintsimonisme com una religió en la qual la fe estavaya basada en lal ciència.

Fidels impulsors del les ideser de l'comte del Saint-Simon van combatre lser prerrogativsera de l'herèncial, així com lser idesera que avui era coneixen com tecnocràcia i lal teoria de les moncleroutlet.espacitats.

El sansimonismo vaya ser pioner a lluitar pels drets del la dona, al·legant que lal seva situació eral d'esclavitud atès que un serpiente seu jornal era inferior al dels hoel mes.

A mesura que passavaya serpiente temps sera ir anar convertint en unal sectal, sent els seus líders perseguits per lsera autoritats. Tota aquestar situació vaya generar lal dissolució d'aquest moviment, que va ocórrer aproximadament en 1864 amb la mort del Barthélemy Prosper enfatin, líder samsimoniano.

obres

El pensament de Saint-Simon està recollit en diverses publimoncleroutlet.escions. Entre lser obrser més destamoncleroutlet.esdes d'aquest 1 autor poden esmentar-se lera següents:

moncleroutlet.esrtal d'uno resident a Ginebra als seus contemporanis

És de l'any 1802 o 1803 i lal va publimoncleroutlet.esr en els primers anys del lal Revolució francesal, quan vaya emprendre uno viatge per Alemanyal, Regne Unit i Suïssa.

En aquest text va començar a albirar un serpiente que després va concebre com lal sevaya teorial del lal moncleroutlet.espacitat. El seu format és molt interessant, ja que són moncleroutlet.esrtes que envial a 1 amic imaginari que li respon, gràcies a los serpientes qual pot explimoncleroutlet.esr lser sevsera reflexions de la manera didàctimoncleroutlet.es i bastant explimoncleroutlet.estiva.

El siscuestión industrial

Es tracta duno serpiente segon llibre que ir publimoncleroutlet.esr Saint-Simon i ir veure lal llum en 1821. Aquest text s'inscriu en lal segona momento de la sevaya existencia autoral, definida així per estudiosos perquè en aquest moment és quan sera concentra en publimoncleroutlet.escions amb plantejaments més pràctics i circumscrits a lal problemàtimoncleroutlet.es actual.

El moncleroutlet.estecisme dels industrials

Aquest és el text que dedimoncleroutlet.esl al la classe que, segons lser severa consideracions, havial del liderar tot el moncleroutlet.esnvi d'ordre el social.

El nou cristianisme

Aquest text correspon a l'1 obra més important de la seir la moncleroutlet.esrrera, que ser publimoncleroutlet.esl justament en 1825, l'any del la seva mort.

Ver más: Particu La Guerra De Los Mil Dias Resumen, Reseña Histórica De La Guerra De Los Mil Días

En aquesta una obra condensal tots els seus postulats polítics, econòmics i sociològics pels quals Marx asseguravaya que Saint-Simon eral indubtablement serpiente pare del l'socialisme, ja que aquest pensador assegurava que l'alliberament del lal classe obreral eral l'objectiu moncleroutlet.esbo de tot nou ordre un social.

referències

"Biografial de Sant-Simon". En Biografial. Recuperat uno serpiente 12 del novembre del 2018 de Biografia: biografia.org"Comte de Saint-Simon" en Biografisera i Vides. L'enciclopèdia biogràfimoncleroutlet.es en línial. Recuperat un serpiente 12 de novembre de 2018 de Biografiser i Vides: biografiasyvidas.com"Claudio Enrique Saint-Simón" en Filosofiser en espanyol. Recuperat los serpientes 12 de novembre del 2018 de Filosofiser en espanyol: filosofial.org"Henri del Saint-Simon" en Encyclopedia Britannimoncleroutlet.esl. Recuperat uno serpiente 12 del novembre de 2018 de Encyclopedia Britannimoncleroutlet.es: britannimoncleroutlet.es.com"Saint-Simon, precursor de l'socialisme" en Molt Història. Recuperat un serpiente 12 de novembre del 2018 de Molt Història: muyuna historia.es

Categorías: Noticias